Schotse Hooglanders

Wat eens begon met een bijzonder verjaardagscadeau voor Ria, betekent nu een eigen ‘Schotse Burger’ bij haar dochter Sonja in Grand Café Kruller. Onze Schotse Hooglanders lopen vrij rond op bosterrein ‘De Seintoren’ richting Harskamp en voeden zich met gras en hooi: 100% natuurvoeding, 100% biologisch. Op het terrein ‘De Seintoren’ bevindt zich ook De Boshut. Wilt u de Schotse Hooglanders zelf bewonderen? Loop dan het ‘Harscamperpad’, een klompenpad van 13 km over zandwegen, boerenland, lanen, oude landbouwgronden, historische gebouwen en onze Schotse Hooglanders.Het vlees van Schotse Hooglanders staat bekend om haar rijke smaak en gemarmerde structuur. 15 jaar geleden zijn de eerste 2 Schotse Hooglander bij onze familie gekomen. In al die jaren is er ieder jaar wel een kalf geboren. Vervolgens zijn er altijd runderen gegaan en gekomen. Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. De Hooglanders lopen altijd vrij rond in het bosgebied De Seintoren en hebben zich op natuurlijke wijze gevoed. Er worden geen kalveren geslacht. De runderen hebben een lang leven gehad. En op een gegeven moment werden het er teveel. We hadden de Hooglanders gewoon naar de slager kunnen brengen maar wij besloten iets anders. De Hooglanders zijn naar een keurslager gebracht. Na testen, proeven, testen en proeven hebben wij een mooie maling gevonden en zijn wij trots op onze ‘Schotse Burger’.En… mocht u zich afvragen waarom iemand een koe vraagt voor haar verjaardag: “Een hobby koe is leuk, geen melkkoe, maar een mooi imposant beest in de wei met elk jaar een kalf” .
Barneveldse Krant (27 juni 2015) OTTERLO – Het begon allemaal als een ludiek verjaardagscadeau.
Vijftien jaar geleden kreeg de Otterlose Ria Theunissen twee Schotse hooglanders voor haar verjaardag, een vaars en een stier. De dieren graasde hun weg door de bosrijke grond van de familie en ieder jaar leverde ze een kalf op. Na al die jaren werd ook gekeken of het vlees geschikt was voor consumptie. Dat bleek een succes. ,,We wilden iets origineels uitproberen, dit is een samenloop van ideeën.”
Robin Hazeleger
De auto rijdt beheerst een weiland op, gelegen aan de rand van Harskamp. ,,Ze staan hier nu niet, we zullen eens in het bos moeten kijken”, zegt Ria Theunissen. Terwijl ze naar de bosrand rijdt naast het weiland. Door het bos loopt een klompenpad en een groep mensen recreëert in de boshut die de familie Theunissen verhuurt op hun terrein.Ria en haar dochter Sonja, uitbaatster van Grand Café Hotel Kruller, stappen uit de auto. Ria opent de achterklep om een emmer brok te pakken voor ze het bos inloopt.,,Ze krijgen niet vaak brok”, zegt Ria. ,,Ze redden zich puur op de vegetatie van de bosgrond en het hooi dat we bijvoeren. Dit geluid kennen ze wel al te goed.”Ze ritselt met de emmer brok en enkele honderden meters in het bos doemen drie grote gedaantes op. Een blonde en twee zwarte stieren, die zich ondanks hun imposante horens gemakkelijk door de bossen manoeuvreren.,,Ik kreeg er ooit twee voor mijn verjaardag. Het leek me leuk om koeien te hebben en dit is een mooi ras. Ze hebben geen behoefte aan een schuur. Ze zijn het gelukkigst in de bossen waar ze van de vegetatie grazen. Dat hebben we op onze eigen grond, dus ze zorgen ook voor onderhoud. Alles ziet er netjes uit en er komen geen hoveniers aan te pas.”,,Ieder jaar kregen we een kalfje. Die konden we lang niet allemaal kwijt, dus hebben we er een paar verhandeld. Inmiddels lopen ‘onze’ hooglanders door heel Nederland.”Een nieuw initiatief zorgde er echter voor dat er meer hooglanders moesten komen.,,We hebben er hier in Harskamp drie. Thuis in Otterlo hebben we er nog vijf.”Die heeft de familie nodig, want inmiddels staat het vlees van de hooglander op de lunchkaart van Kruller. In de vorm van een broodje hamburger. Hoe zijn ze erbij gekomen het vlees van hun koeien te proberen?,,Het is een trend om overal in Nederland de hamburger te verkopen”, vertelt Sonja Theunissen. ,,Het idee sprak ons al enige tijd aan en we hebben wel eens eerder met het gerecht geëxperimenteerd. Hoewel het aansloeg, hadden we het idee dat het beter kon. We wilden echt iets unieks en bijzonders. Het moest niet zomaar rundvlees zijn, we gaan echt voor een pure en natuurlijke smaak. Zonder opsmuk en allerlei onnodige tierelantijntjes.”,,Toevallig hadden we op dat moment een koe teveel en die moest weg”, reageert Ria. ,,Die hebben we naar een speciale keurslager gebracht en in grote, complete delen hier naar het restaurant laten brengen. We waren benieuwd of het vlees geschikt is voor consumptie. Dat was best spannend, want de runderen waren in de eerste instantie nooit voor dat doel gefokt.”,,Het bleek meer dan geschikt. We hebben gekeken wat we het beste met het vlees konden doen. Zo ontstond het idee voor een hamburger. Het vlees heeft een hele natuurlijke, bijna aardse smaak. Dit komt extra naar boven in de grove maling. De enige smaakstoffen die we toevoegen zijn peper en zout. De dieren krijgen geen medicijnen. Natuurlijker vlees is er niet.”Is het niet moeilijk voor Ria om ‘haar’ runderen voor consumptie aan te bieden.,,Ik heb er niet veel moeite mee. De dieren hebben hier jarenlang een goed leven. Ze kunnen hun eigen gang gaan. We gebruiken ook alles van het dier. We laten leer maken van de huid en het vlees gaat ook in onze wildstoofpot. Het is gewoon goed en natuurlijk vlees en de dieren zijn gelukkig.”

Schottische Hochlandrinder

Was einst als besonderes Geburtstagsgeschenk für Ria begann, bezeichnet jetzt einen eigenen „Schottischen Burger“ bei ihrer Tochter Sonja im Grand Café Kruller. Unsere schottischen Hochlandrinder laufen frei im Waldgelände „De Seintoren“ in Richtung Harskamp umher und ernähren sich von Gras und Heu: 100 % natürliche Nahrungsmittel, 100 % biologisch. Auf dem Gelände „De Seintoren“ befindet sich auch De Boshut [die Waldhütte]. Möchten Sie die schottischen Hochlandrinder selbst bewundern? Laufen Sie dann den „Harscamperpad“, einen 13 km langen Klompen-Pfad über Sandwege, vorbei an Ackerland, Alleen, alten Ackerböden, historischen Gebäuden und unseren schottischen Hochlandrindern.

Das Fleisch der schottischen Hochlandrinder ist bekannt für seinen aromatischen Geschmack und seine marmorierte Struktur. Vor 15 Jahren sind die ersten 2 schottischen Hochlandrinder zu unserer Familie gekommen. In all diesen Jahren wurde jedes Jahr ein Kalb geboren. Anschließend sind immer Rinder gegangen und gekommen. Es ist eigentlich um ein aus dem Ruder gelaufenes Hobby. Die Hochlandrinder laufen immer frei im Waldgebiet De Seintoren herum und haben sich auf natürliche Weise ernährt. Es werden keine Kälber geschlachtet. Die Rinder haben ein langes Leben gehabt. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt werden es zu viele. Wir hätten die Hochlandrinder normal zum Schlachter bringen können, aber wir haben uns etwas anderes überlegt. Die Hochlandrinder wurden zu einem ausgewählten Schlachter gebracht. Nach unzähligen Tests und Versuchen haben wir eine schöne Mahlung gefunden und sind stolz auf unseren „Schottischen Burger.“
Und … Sie dürfen sich fragen, warum sich jemand zu seinem Geburtstag eine Kuh wünscht. „Eine Hobby-Kuh ist schön, keine Milchkuh, aber ein schönes, imposantes Tier auf der Weide, das jedes Jahr ein Kalb zur Welt bringt.“

Barneveldse Krant (27. Juni 2015)
OTTERLO – Alles begann als ein spielerisches Geburtstagsgeschenk. Vor fünfzehn Jahren bekam Ria Theunissen aus Otterlo zwei schottische Hochlandrinder zu ihrem Geburtstag, eine Färse und einen Bullen. Die Tiere grasten entlang der waldreichen Böden der Familie und jedes Jahr kam ein Kalb zur Welt. Nach all diesen Jahren wurde auch geschaut, ob sich das Fleisch für den Konsum eignete. Das stellte sich als Erfolg heraus. „Wir wollten etwas Originelles ausprobieren, das ist ein Zusammenfluss von Ideen.“

Robin Hazeleger

Das Auto fährt beherrscht eine Weide hinaus, die am Rande von Harskamp gelegen ist. „Hier stehen Sie im Moment nicht, wir werden im Wald nachsehen müssen“, so Ria Theunissen. Während Sie an den Waldrand neben der Weide fährt. Durch den Wald verläuft ein Klompen-Pfad und eine Gruppe Menschen erholt sich in der Waldhütte, die die Familie Theunissen auf ihrem Gelände vermietet.
Ria und ihre Tochter Sonja, Betreiberin, des Grand Café Hotel Kruller, steigen aus dem Auto aus. Ria öffnet den Kofferraum, um einen Eimer Zuckerwürfel herauszunehmen, bevor sie in den Wald läuft.
„Sie bekommen nicht oft Zuckerwürfel“, so Ria. „Sie konzentrieren sich rein auf die Vegetation des Waldbodens und auf das Heu, das wir beifüttern. Dieses Geräusch kennen sie nur zu gut.“
Sie raschelt mit dem Eimer Zuckerwürfel und einige hundert Meter im Wald tauchen drei große Gestalten auf. Ein blonder und zwei schwarze Bullen, die sich trotz ihrer imposanten Hörner bequem durch die Wälder manövrieren.
„Ich habe irgendwann einmal zwei zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen. Es erschien mir schön, Kühe zu haben und das ist eine schöne Rasse. Sie benötigen keine Scheune. Am glücklichsten sind sie in den Wäldern, wo sie sich von der Vegetation ernähren. Diese haben wir auf unserem eigenen Grund und Boden, somit kümmern sich die Kühe auch um die Pflege. Alles sieht ordentlich aus, und es werden keine Gärtner benötigt.“
„Jedes Jahr bekamen wir ein Kalb. Diese wurden wir längst nicht alle los, somit haben wir mit ein paar Kälbern gehandelt. Inzwischen sind „unsere“ Hochlandrinder in der gesamten Niederlande verbreitet.“
Eine neue Initiative sorgte jedoch dafür, dass mehr Hochlandrinder kommen mussten.
„Wir haben hier in Harskamp drei. Zu Hause in Otterlo haben wir noch fünf.“
Die benötigt die Familie, denn inzwischen steht das Fleisch des Hochlandrinds auf der Speisekarte von Kruller. In der Form eines Hamburgers. Wie sind sie darauf gekommen, das Fleisch ihrer Kühe zu probieren?
„Es ist ein Trend, überall in der Niederlande Hamburger zu verkaufen“, erzählt Sonja Theunissen. „Die Idee hat uns bereits einige Zeit angesprochen und wir haben schon zu einem früheren Zeitpunkt mit dem Gericht experimentiert. Obwohl das gut ankam, hatten wir die Idee, dass wir uns noch steigern konnten. Wir wollten wirklich etwas einmaliges und besonderes. Es muss nicht nur Rindfleisch sein, uns geht es um einen reinen und natürlichen Geschmack. Ohne Verschnörkelungen und Firlefanz.“
„Zufällig hatten wir zu diesem Zeitpunkt eine Kuh zuviel und diese musste weg“, so Ria. „Diese haben wir zu einem speziellen Schlachter gebracht und in großen, vollständigen Teilen zum Restaurant bringen lassen. Wir waren neugierig darauf zu erfahren, ob das Fleisch für den Verzehr geeignet ist. Das war durchaus spannend, denn die Rinder wurden in erster Instanz nie für diesen Zweck gezüchtet.“
„Sie erwiesen sich als mehr als geeignet. Wir haben geschaut, was sich am besten aus diesem Fleisch machen lässt. So entstand die Idee für einen Hamburger. Das Fleisch hat einen sehr natürlichen, beinahe erdigen Geschmack. Dieser kommt durch die grobe Mahlung besonders zur Geltung. Die einzigen Geschmacksstoffe, die wir hinzufügen, sind Pfeffer und Salz. Die Tiere erhalten keine Medikamente. Natürlicheres Fleisch gibt es nicht.“
Es ist für Ria nicht schwer, „ihre“ Rinder für den Verzehr anzubieten.
„Damit habe ich keine großen Schwierigkeiten. Die Tiere haben hier jahrelang ein gutes Leben. Sie können ihr eigenes Ding machen. Wir verwenden auch alles von dem Tier. Wir lassen die Haut entfernen und das Fleisch wird dann in unserem Wildeintopf verarbeitet. Es ist einfach gutes und natürliches Fleisch und die Tiere sind glücklich.“