Privacy statement

Privacy is voor Grand Café Hotel Kruller belangrijk. We respecteren en beschermen uw gegevens. Daarnaast doen we er alles aan om te zorgen dat uw informatie veilig is bij ons. Vanwege volledige transparantie met onze gasten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Onze medewerkers zijn gebonden aan strenge privacyregels en worden daarop voortdurend gecontroleerd.

Bij de uitvoering van overeenkomsten werken wij uiteraard samen met partners, zoals serviceproviders. Grand Café Hotel Kruller werkt uitsluitend met betrouwbare partners die dezelfde privacynormen hanteren. Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt, wanneer dat echt nodig is en onder strikte privacyvoorwaarden.

Grand Café Hotel Kruller gaat volgens de nieuwe Europese regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) met uw gegevens om. We gebruiken uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met dit privacy statement. We hebben een vragen opgesteld waarin u precies leest hoe we met uw persoonsgegevens omgaan en hoe deze worden gebruikt, verwerkt en beveiligd.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.Voor algemene vragen of klachten in verband met dit Privacy statement kunt u contact opnemen met Sonja Theunissen via e-mail info@kruller.nl.

Inhoudsopgave

1. Wat zijn nou eigenlijk persoonsgegevens?
2. Welke gegevens verzamelt Grand Café Hotel Kruller en hoe worden deze gebruikt?
3. Waar slaat Grand Café Kruller mijn gegevens op?
4. Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
5. Wat zijn uw privacy-rechten?
6. Wijzigingen
7. Disclaimer
8. Hyperlinks

1. Wat zijn nou eigenlijk persoonsgegevens?

Uw gegevens worden verzameld door Grand Café Hotel Kruller Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit

We hanteren de volgende gegevenscategorieën:
Persoonlijke identificatiegegevens
Naam, adres, woonplaats, postcode, e-mailadres, telefoonnummer, e-mail, handtekening, gebruikersnaam in sociale media, klantnummer, rekeningnummer

Persoonlijke kenmerken
Leeftijd, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, nationaliteit, beroep, opleiding, persoonlijke interesses, vrijetijdsbesteding, gezinssamenstelling, relaties, lidmaatschappen

Elektronische identificatiegegevens
IP- adres, cookies, IMEI, MAC-adres

Communicatiegegevens
Vastleggingen vanuit face-to-face-contacten, contacten via telefoon, e-mail, app, brief, vastleggingen van gesprekken over producten en diensten, vastleggingen van klachten en vragen

Financiële gegevens
Bankrekening en betaalgedrag

Gegevens over producten en diensten
Afgenomen producten en diensten, interesses in producten en diensten

Bijzondere persoonsgegevens
Gegevens genoemd in artikel 9 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Overige persoonsgegevens
User-id en wachtwoord, burgerservicenummer, rijksregisternummer

2. Welke gegevens verzamelt Grand Café Hotel Kruller en hoe worden deze gebruikt?
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. U verstrekt ons uw gegevens als u bij ons incheckt, een enquête invult of als u zich aanmeldt voor het ontvangen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Verder krijgen wij uw gegevens via de websites, het boekingssysteem als ook via social media.

Wij verwerken persoonsgegevens om de overeenkomst met u na te (kunnen) leven. Zo kunnen wij uw boekingen beheren en u van relevante informatie voorzien. Als u dat wilt, ontvangt u van ons regelmatig marketingberichten, al dan niet via nieuwsbrieven. Wij meten uw tevredenheid en zoeken oplossingen als u niet (helemaal) tevreden bent. Ten behoeve van onze productontwikkeling houden wij statistieken bij. Dat helpt ons om de relatie met u te bestendigen alsook nieuwe klanten te werven. Het analyseren en onderzoeken van persoonsgegevens is nodig voor het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten; kortom, om u (nog) beter van dienst te zijn.

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit voor de uitvoering van de overeenkomst of de interne bedrijfsvoering noodzakelijk is. Uw persoonsgegevens worden door ons nooit ter verkoop aangeboden.

Om nieuwsbrieven te kunnen versturen (op naam), deelt Grand Café Hotel Kruller voor-en achternamen en email-adressen met Mailchimp (gecertificeerde verwerker). Mailchimp gebruikt deze gegevens om de nieuwsbrief te versturen en op naam te zetten. Daarnaast biedt Mailchimp inzichten in wie de nieuwsbrieven opent en waar men op klikt. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@kruller.nl

Grand Café Hotel Kruller maakt gebruik van Google Analytics. Hiervoor worden IP-adressen en accounts gekoppeld aan acties op onze websites. Deze data wordt buiten de EU gebracht.

3. Waar slaat Grand Café Kruller mijn gegevens op?
Mede ten behoeve van uw persoonsgegevens zorgen wij voor een veilige en integere bedrijfsvoering. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Grand Café Hotel Kruller of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Omdat het verzenden van informatie via internet nu eenmaal niet volledig beveiligd is, kunnen wij en de derden met wie wij samenwerken de veiligheid van uw gegevens die naar onze website worden verzonden niet garanderen. Elke verzending blijft daarom voor uw eigen risico.

Af en toe bevatten onze websites links naar websites van onze partnernetwerken. Als u een link naar een van deze websites volgt, besef dan dat deze websites hun eigen privacy-beleid hanteren en dat wij daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor dit beleid.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Grand Café Hotel Kruller of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

4. Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
De door Grand Café Hotel Kruller verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens in ons bezit hebben. Dat is om te voldoen aan uw wensen en behoeften of om onze wettelijke verplichtingen na te leven. Zodra wij uw gegevens niet langer nodig hebben, worden ze uit onze systemen verwijderd of geanonimiseerd waardoor uw identiteit daaraan niet langer kan worden ontleend.

Wij bewaren persoonsgegevens met betrekking tot een klant zeven jaar na de beëindiging van de relatie. Persoonsgegevens van potentiële klanten met wie nog geen contact is geweest, worden zes maanden na verzameling bewaard. Persoonsgegevens van potentiële klanten die hebben aangegeven contact met ons te willen hebben, worden twee jaar bewaard.

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

5. Wat zijn uw privacy-rechten?
Wij vinden het belangrijk dat u controle heeft over uw persoonsgegevens. U kunt deze controle uitoefenen via de volgende rechten:
- Recht op informatie
- Recht op inzage
- Recht op correctie
- Recht om vergeten te worden
- Recht om bezwaar te maken tegen marketing en profilering
- Recht op het intrekken van uw toestemming
- Recht op dataportabiliteit
- Recht om cookies uit te schakelen
- Recht om te klagen

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@kruller.nl

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd

6. Wijzigingen
Dit Privacy statement dateert van 29 oktober 2019. Elke wijziging of aanvulling van het privacy statement wordt direct openbaar gemaakt.

7. Disclaimer
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van deze website, kan geen enkel recht worden ontleend aan informatie en / of afbeeldingen, gepubliceerd op deze website. Alle prijzen op de website zijn vermeld in euro’s (€), waarbij alle prijs- en overige wijzigingen zijn voorbehouden.

Het is mogelijk dat de op deze website gepubliceerde documenten en bijbehorende grafische voorstellingen technische onvolkomenheden of typefouten bevatten. Grand Café Hotel Kruller behoudt zich het recht voor om zelfstandig verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen in de informatie. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zal getracht worden deze zo snel mogelijk te verbeteren.

Grand Café Hotel Kruller aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze website of van daarmee verbonden websites mochten voordoen. In geen geval is Grand Café Hotel Kruller aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens door het gebruik van of de prestaties van op deze website beschikbare documenten of informatie.

De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

Grand Café Hotel Kruller streeft ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen echter in bestanden of bestandsformaten worden gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn.

8. Hyperlinks
Op deze door Grand Café Hotel Kruller uitgegeven website treft u een aantal links aan naar andere websites. Grand Café Hotel Kruller kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de persoonsgegevens die u bij deze partners achterlaat. Lees voor de wijze waarop onze partner met persoonsgegevens omgaat, het privacy statement van de website waarnaar verwezen wordt.

Er bestaan daarnaast websites die naar deze website middels een hyperlink of anderzijds verwijzen. Deze websites worden door andere partijen dan Grand Café Hotel Kruller geëxploiteerd. Grand Café HoteI Kruller wenst daarom geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor persoonsgegevens die bij deze partners achtergelaten worden. Lees voor de wijze waarop de betreffende partnersite met persoonsgegevens omgaat, het privacy statement van de website die naar deze site verwijst.