Geschiedenis van Grand Café Hotel Kruller

Al heel vroeg waren er in de Veluwse dorpen en aan de postwegen herbergen gevestigd. Otterlo vormde daarop geen uitzondering en in de Bataafs-Franse tijd (1795-1813) was er in de Dorpsstraat al sprake van een herberg. Volgens de huisnummering uit 1812 woonde in de Dorpsstraat 19 Karel Mulder, die behalve boer ook herbergier was. Karel werd op 27 maart 1775 in Otterlo geboren als zoon van Evert Jansen Mulder en Jacomijntje Kaerels. Op 2 april werd hij in de kerk van Otterlo gedoopt door dominee Henricus van Itterson. Karel was in de eerste plaats boer en behoorde tot de geerfden van Otterlo. Hij behoorde tot de weinige rijke boeren in Otterlo zoals bleek uit de vermelding in een register van dienstplichtigen uit 1812. De geerfden hadden het recht om hun schapen te weiden op de gemeenschappelijke buurtgronden. Ook mochten ze daar plaggen steken die, vermengd met de schapenmest, gebruikt werden om nog een redelijke oogst van de arme zandgronden te krijgen.

De Roode Lelie

Een zoon van Karel, de in 1819 geboren Evert Mulder, zette het bedrijf van zijn vader in 1848 voort en ook hij werd zowel landbouwer als kastelein genoemd. In 1840 werd in een akte voor het eerst de naam De Roode Lelie genoemd voor de herberg van de familie Mulder. Evert bleef tot 1859 herbergier in De Roode Lelie en droeg in dat jaar de zaak over aan zijn 6 jaar jongere broer Jan. Jan overleed in Otterlo io 9 juni 1893 op 68-jarige leeftijd en is waarschijnlijk tot zijn dood eigenaar van De Roode Lelie geweest.

Cafe Transvaal

Gerrit Pieters uit Apeldoorn nam De Roode Lelie over en veranderde de naam in Cafe Transvaal. Het was de tijd waarin de Boeren en de Engelsen oorlog voerden in Zuid Afrika. De Nederlanders waren op de hand van de Boeren en de naamgeving van Cafe Transvaal zal ongetwijfeld mee te maken hebben gehad. Het verhaal dat de ronde doet over een bezoek van Paul Kruger een Christiaan de Wet aan de Otterlose herberg en dat de naam Transvaal daaraan te danken is, kan waar zijn maar dat is verder niet vast te stellen. Op de foto’s uit die tijd zien we een koetsje waarmee de gasten opgehaald werden. Ook was er een kruidenierswinkel naast het Cafe gevestigd. Opvallend is het museum voor natuurlijke historie dan kennelijk bestemd was om de gasten naast het vermaak ook enige kennis bij te brengen. In 1899 nam Arnoldus den Dolder de zaak over van Pieters, hij bleef tot 1907 in Otterlo.

Werkelijk waar

In februari 1899 werd Otterlo door een zware brand geteisterd, een waarin de duivel de hand had. In de Middeleeuwen werd een pastoor in de Aanstoot (Otterlo) door de duivel gekweld. Zijn schutspatroon die hij om hulp vroeg liet hem in de steek, zodat hij ten einde raad een list bedacht om de duivel te slim af te zijn. Hij kocht bij de smid een zware ketting met een stevige kram die hij samen met een hamer onder zijn pij verstopte. Zo ging de pastoor op stap in de richting Wekerom en net toen hij Eschoten gepasseerd was, werd hij door de duivel belaagd. De pastoor liep onder aanroeping van de Heilige Maria naar een dikke eik en ketende de duivel vast met de ketting. Vervolgens zei hij:”ik verban U voor eeuwig aan deze ketting en nooit zult ge meer terug mogen keren in de Aanstoot”. De duivel schrol hevig en smeekte de pastoor om ieder jaar een hanetree (een pas van een haan) in de richting van de Aanstoot te mogen doen. De pastoor gaf toe en de rust in Otterlo was hersteld.Maar in 1899 was de duivel terug en gezeten op de torenspits blies hij een hevige storm uit het oosten aan. De bakker naast Cafe Transvaal had zijn oven flink opgestookt en een vonk sloeg over naar de hooiberg van de buurman in de kortste keren brandde het halve dorp af. Een ongeluk denkt u misschien, de oude Otterloers weten wel beter.

Jagersrust

In 1907 nam Martinus Poelman Cafe Transvaal over en ging daar met zijn tweede vrouw Gerritje Beumer wonen. Martinus was in de eerste plaats kunstschilder en jager en liet de zaak aan zijn vrouw Gerritje over. Transvaal veranderde van naam en heette voortaan Jagersrust.Martinus Poelman was een echte levensgenieter die zijn schilderijen, in de stijl van de Haags School, met kwistige hand uitdeelde. Hij beschikte over een uitstekende wijnkelder die fijnproevers van heinde en ver aantrok. Een keer per jaar kwam Prins Hendrik met de koets op bezoek om wijn te kopen. Martinus had een broer die in het toenmalige Nederlands-Indie werkte en die als hij met verlof was opgezette exotische vogels en dieren meenam. Gelukkig liet Martinus veel foto’s maken waarbij hij ervoor zorgde zelf het middelpunt te vormen. Martinus had uit zijn eerste huwelijk twee zoons, de tweeling Martinus en Teunis. Martinus senior vond dat een tweeling ook een tweelingfiets moest hebben en dus liet hij de smid zo’n fiets maken. Teunis, die bij de Heidemaatschappij werkte, nam na het overlijden van zijn vader Jagersrust over. Net als zijn vader Martinus was hij een verwoed jager. Samen met zijn jachtvriend dokter Beumer, die toen in ’t Witte Hoes woonde, jaagde hij in het Otterlose bos, de Hoef en het Jeneverbessenbos. Hij was een sociaal mens, want het geschoten wild ging voor een groot deel naar de armen waarbij dokter Beumer hem vertelde wie het het beste konden gebruiken. Achter Jagersrust hield hij een dierentuintje met o.a. damherten, een wild zwijn, een wolf en fretten. Teunis was geen echte horecaman, want als het druk werd, pakte hij zijn geweer en ging op stap en liet de zaak over aan zijn vrouw Francina van den Kamp uit Deelen. In de jaren 1952 tot en met 1954 woonde de jongste zoon van het echtpaar Kroller-Muller op kamers in Jagersrust. Hoewel zij een ruimte toelage hadden, konden zij daar, gezien hun manier van leven, niet van rondkomen. Bob Kroller en zijn vrouw Thylla waren in die jaren bekende verschijningen in het dorp. Teunis overleed in 1976 en Jagersrust werd een jaar lang door zijn zoon Frans Poelman geexploiteerd. Om te kunnen voldoen aan de eisen van de tijd was een miljoenen-investering nodig en dat was reden voor Frans om niet door te gaan met het familiebedrijf. De zaak werd verkocht aan iemand uit Harskamp, maar de naam Jagersrust werd gehandhaafd.

Kruller

Het bedrijf is daarna nog in verschillende handen geweest en heeft een tijd leeggestaan voordat het in 1998 door de familie Bom, die ook hotel Sterrenberg in Otterlo exploiteerde, aangekocht werd. Na een grondige verbouwing werd in dat jaar Jagersrust heropend onder de naam Grand Cafe Hotel Kruller. Na 8 jaar was het wederom tijd voor een nieuwe uitbater. Sinds 1 juli 2006 is het Sonja en haar team die zich bekommeren om de gasten.

’t Witte Hoes

’t Witte Hoes behoort tot een van de historische gebouwen van Otterlo. De ‘instructie voor den Gemeente Geneesheer te Otterloo’ werd vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 6 juni 1906. Dit pand is destijds gebouwd voor fl 5.745,-. Het ‘doktershuis’ is tot 1963 de dokterswoning van Otterlo en Harskamp gebleven.

Antoon Frederic Jacob Beumer heeft van 1919 tot 1955 gefunctioneerd als gemeentearts. Dr. Beumer was een goede vriend van Teunis Poelman, destijds actief in Jagersrust. Samen gingen zij graag op jacht in het jeneverbessenbos. Het geschoten wild ging op voor het grote deel naar de armeren dokter Beumer kende. Dr. Beumer was tevens beschermheer van de lokale muziekvereniging Oefeninf Baart Kunst.

Aangezien zijn opvolger niet meer tot gemeentearts werd benoemd, ging de gemeente over tot verkoop van de woning. Zijn opvolger, Dokter Goossens, zei bij het afscheid: Ik dank dokter Beumer voor de vaderlijke wijze waarop hij mij als collega ontving en tot het werk inleidde. Op mijn bordje schrijf ik in gedachten; voor moeilijke gevallen hiernaast. Als je rijexamen deed en niet zo best was, maar goed kon horen en zien, en dat wist hij, was het rijbewijs geregeld.

Dr. Goossens heeft enige tijd vanuit ’t Witte Hoes gewerkt en is vervolgens naar de huidige locatie van de huisarts gegaan, de Eikenzoom.Vanaf 1963 is de woning als pension ingericht. Familie De Koning heeft het pand in 1978/1979 verbouwd tot de huidige gedaante. Na familie Rikkenga en familie Van Der Ree is het vanaf maart 2011 aan ons hier een mooie geschiedenis te gaan schrijven.

Geschichte des Grand Café Hotel Kruller

Bereits sehr früh befanden sich in den Dörfern der Veluwe und an den Postwegen Wirtshäuser. Otterlo bildete da keine Ausnahme und in der batavisch-französischen Zeit (1795-1813) war in der Dorfstraße bereits die Rede von einem Wirtshaus. Entsprechend der Hausnummerierung aus 1812 wohnte in der Dorfstraße 19 Karel Mulder, der außer Bauer auch Wirt war. Karel wurde am 27. März 1775 in Otterlo als Sohn von Evert Jansen Mulder und Jacomijntje Kaerels geboren. Am 2. April wurde er in der Kirche von Otterlo durch Pfarrer Henricus van Itterson getauft. Karel war hauptberuflich Bauer und gehörte zu den Privilegierten von Otterlo. Er gehörte zu den wenigen reichen Bauern in Otterlo, wie aus dem Eintrag in einem Register von Wehrpflichtigen aus dem Jahr 1812 hervorging. Die Privilegierten hatten das Recht, ihre Schafe auf den benachbarten Wiesen der Gemeinde weiden zu lassen. Zudem durften sie dort Plaggen, vermischt mit dem Schafmist stechen, die gebraucht wurden, um noch eine anständige Ernte aus den armen Sandböden zu erzielen.

De Roode Lelie
Ein Sohn von Karel, der 1819 geborene Evert Mulder, führte das Unternehmen seines Vaters 1848 fort und auch er wurde sowohl Landwirt als auch Gastwirt genannt. 1840 tauchte in den Aufzeichnungen das erste Mal der Name De Roode Lelie für das Wirtshaus der Familie Mulder auf. Evert blieb bis 1859 Wirt in De Roode Lelie und übertrug das Geschäft in dem Jahr auf seinen sechs Jahre jüngeren Bruder Jan. Jan starb am 9. Juni 1893 im Alter von 68 Jahren und war wahrscheinlich bis zu seinem Tod Eigentümer von De Roode Lelie.

Cafe Transvaal
Gerrit Pieters aus Apeldoorn übernahm De Roode Lelie und änderte den Namen in Cafe Transvaal. Es war die Zeit, in der die Bauern und die Engländer Krieg in Südafrika führten. Die Niederländer waren auf der Seite der Bauern und sie hatten zweifellos etwas mit der Namensgebung von Cafe Transvaal zu tun. Die Geschichte, die in Bezug auf den Besuch von Paul Kruger und Christiaan de Wet im Wirtshaus Otterlo die Runde macht und dass der Name Transvaal dem zu verdanken ist, kann wahr sein, ist aber nicht genau feststellbar. Auf den Fotos aus dieser Zeit sehen wir eine Kutsche, mit der die Gäste abgeholt wurden. Zudem befand sich neben dem Café ein Lebensmittelgeschäft. Auffallend ist, dass das Museum für Naturgeschichte dann offenbar dafür bestimmt war, den Gästen neben dem Vergnügen auch etwas Wissen zu vermitteln. 1899 übernahm Arnoldus den Dolder das Geschäft von Pieters, er blieb bis 1907 in Otterlo.

Wirklich wahr
Im Februar 1899 wurde Otterlo von einem schweren Brand heimgesucht, einer, bei dem der Teufel seine Hände im Spiel hatte. Im Mittelalter wurde ein Pastor in der Aanstoot (Otterlo) vom Teufel gequält. Sein Schutzpatron, den er um Hilfe bat, ließ ihn im Stich, sodass er schließlich, als er mit seinem Latein am Ende war, versuchte, den Teufel zu überlisten. Er kauft beim Schmied eine schwere Kette mit einer soliden Öse, die er zusammen mit einem Hammer unter seiner Kutte verstaute. So machte sich der Pastor in Richtung Wekerom auf und gerade als er an Eschoten vorbei war, wurde er vom Teufel bedroht. Der Pastor lief unter Anrufen der Heiligen Maria zu einer dicken Eiche und kettete den Teufel mit der Kette fest. Anschließend sagte er: „Ich kette dich mit dieser Kette auf ewig fest und niemals mehr wirst du in die Aanstoot zurückkehren.“ Der Teufel schrie heftig und flehte den Pastor an, jedes Jahr einen Hahnenschritt in Richtung Anstoot machen zu dürfen. Der Pastor gab nach und die Ruhe in Otterlo war wieder hergestellt.
1899 jedoch kehrte der Teufel zurück, und von der Turmspitze aus blies er einen heftigen Sturm aus Osten. Der Bäcker neben dem Cafe Transvaal hatte seinen Ofen schnell angefacht und ein Funke ist auf den Heuschober des Nachbarn übergesprungen, wodurch das halbe Dorf in kürzester Zeit abbrannte. Ein Unglück, denken Sie vielleicht, die alteingessenen Bürger Otterlos wussten es jedoch besser.

Jagersrust
1907 übernahm Martinus Poelman das Cafe Transvaal, in das er mit seiner zweiten Frau Gerritje Beumer einzog. Martinus war vorrangig Maler und Jäger und überließ das Geschäft seiner Frau Gerritje. Transvaal änderte den Namen und hieß fortan Jagersrust.
Martinus Poelman war ein echter Genussmensch, der seine Gemälde im Stil der Haager Schule mit vollen Händen verteilte. Er verfügte über einen ausgezeichneten Weinkeller, der Feinschmecker von nah und fern anzog. Einmal pro Jahr kam Prinz Hendrik mit der Kutsche zu Besuch, um Wein zu kaufen. Martinus hatte einen Bruder, der im damaligen Niederländisch-Indien arbeitete und der, wenn er im Urlaub war, ausgestopfte exotische Vögel und Tiere mitnahm. Glücklicherweise ließ Martinus viele Fotos machen, wobei er sicherstellte, selbst im Mittelpunkt zu stehen. Martinus hatte aus seiner ersten Ehe zwei Söhne, die Zwillinge Martinus und Teunis. Martinus Senior war der Meinung, dass ein Zwillingspaar auch ein Tandem haben musste und somit ließ er den Schmied ein solches Fahrrad anfertigen. Teunis, der bei der Heidemaatschappij [Gesellschaft zur Entwicklung von Agrarflächen] tätig war, übernahm nach dem Tod seines Vaters Jagersrust. Ebenso wie sein Vater Martinus war er leidenschaftlicher Jäger. Zusammen mit seinem Jagdfreund Doktor Beumer, der damals im ’t Witte Hoes wohnte, jagte er im Wald von Otterlo, de Hoef, und im Jeneverbessenbos [Wacholderbeerenwald]. Er war ein sozialer Mensch, denn das geschossene Wild ging zum Großteil an die Armen, wobei Doktor Beumer ihm erzählte, wer das Fleisch am besten gebrauchen konnte. Hinter Jagersrust führte er einen Tiergarten mit u. a. Damhirschen, einem Wildschwein, einem Wolf und Frettchen. Teunis war kein echter Gastronom, denn wenn es stressig wurde, nahm er sein Gewehr, zog los und überließ das Geschäft seiner Frau Francina van den Kamp aus Deelen. In den Jahren 1952 bis einschließlich 1954 wohnte der jüngste Sohn des Ehepaars Kroller-Muller in Zimmern in Jagersrust. Obwohl sie eine Raumzulage hatten, konnten sie davon in Anbetracht ihres Lebensstils nicht leben. Bob Kroller und seine Frau Thylla waren in diesen Jahren bekannte Erscheinungen im Dorf. Teunis starb 1976 und Jagersrust wurde ein Jahr von seinem Sohn Frans Poelman betrieben. Um die Anforderungen der Zeit erfüllen zu können, war eine Investition in Millionenhöhe notwendig und das war der Grund für Frans, das Familienunternehmen nicht fortzuführen. Das Lokal wurde an jemanden aus Harskamp verkauft, aber der Name Jagersrust wurde beibehalten.

Kruller
Das Unternehmen ist danach noch in verschiedenen Händen gewesen und hat eine Zeit lang leer gestanden, bevor es 1998 von der Familie Bom, die auch das Hotel Sterrenberg in Otterlo betrieb, gekauft wurde. Nach einem aufwendigen Umbau wurde Jagersrust in diesem Jahr unter dem Namen Grand Café Hotel Kruller neueröffnet. Nach acht Jahren war es wiederum Zeit für einen neuen Betreiber. Seit 1. Juli 2006 kümmern sich Sonja und ihr Team um die Gäste.

’t Witte Hoes ist eines der historischen Gebäude Otterlos. Die „Anweisung für den Gemeindearzt in Otterlo“ wurde durch Ratsbeschluss vom 6. Juni 1906 festgelegt. Dieses Gebäude wurde damals für 5.745 Gulden gebaut. Die „Praxis“ ist bis 1963 das „Wohnhaus des Arztes“ von Otterlo und Harskamp geblieben.
Antoon Frederic Jacob Beumer war von 1919 bis 1955 als Gemeindearzt tätig. Dr. Beumer war ein guter Freund von Teunis Poelman, der zu dieser Zeit im Jagersrust [Jagdhaus] aktiv war. Zusammen gingen Sie im Jeneverbessenbos auf Jagd. Das geschossene Wild ging zu einem Großteil an die Ärmeren, die Doktor Beumer kannte. Dr. Beumer war außerdem Schirmherr der lokalen Musikvereins Oefening Baart Kunst.

Da sein Nachfolger nicht mehr zum Gemeindearzt ernannt wurde, verkaufte die Gemeinde die Wohnung. Sein Nachfolger, Doktor Goossens, sagte beim Abschied: Ich danke Doktor Beumer für die väterliche Weise, auf die er mich als Kollegen empfing und mich auf die Arbeit vorbereitete. Auf mein Schild schreibe ich im Gedenken an ihn; für schwierige Fälle nebenan. Wenn Sie eine Fahrprüfung gemacht haben und nicht so gut waren, jedoch gut hören und sehen konnten, und das wusste er, war der Führerschein bestanden.

Dr. Goossens hat einige Zeit von ’t Witte Hoes aus gearbeitet und ist anschließend zum heutigen Standort des Hausarztes gezogen, der Eikenzoom.
Ab 1963 wurde die Wohnung zu einer Pension umgebaut. Familie De Koning hat das Gebäude 1978/1979 zum heutigen Erscheinungsbild umgebaut. Nach Familie Rikkenga und Familie Van Der Ree liegt es seit März 2011 an uns, hier eine schöne Geschichte zu schreiben.